Description

For use on Epson 875, Epson ERC35, Epson M 875, IBM 4610 TI1, IBM 4610 TI2, IBM 4610 TI4, NCR 7167, Nikko NK-747 S, Nixdorf PX 3, Siemens 50 Beetle, Siemens Beetle /50, Siemens Beetle 3/50, Teknika G-930
Purple ink ribbon.